Grafolog – analiza kryminalistyczna dokumentów i pisma ręcznego


Niezależnie od tego czy jest to anonimowa notatka, czy sporny podpis, dokumenty są kluczowym aspektem świata, w którym żyjemy. Kiedy coś w dokumencie pojawia się pod znakiem zapytania, nasza wiedza pomaga nam dotrzeć do sedna sprawy.

Grafologia to bardzo precyzyjna dziedzina psychologii zajmująca się ustalaniem związków między grafizmem a dominantami osobowościowymi. Aby przeanalizować pismo należy brać pod uwagę wiele czynników, takich jak nacisk pisma, wielkość, szerokość oraz pochylenie, odległość między literami, wyrazami i wierszami. Weryfikacja pisma przeprowadzona przez grafologa jest wykonywana w sposób precyzyjny. Szereg czynności badawczych wykonywanych w ramach badań pisma ręcznego często wykorzystywany jest w celu identyfikacji osoby piszącej. Opracowanie opinii stanowiącej ekspertyzę pismoznawczą, nazywaną też ekspertyzą grafologiczną, stanowi zwieńczenie badania i przedstawienie płynących z niego wniosków.

Kryminalistyczne badanie dokumentów

Forensic Document Examiner zajmuje się grafologią kryminalistyczną (pismo ręczne) oraz technicznym badaniem dokumentów (dokumenty publiczne).

Cały proces badań dokumentów nazywany jest ekspertyzą dokumentów. Podczas ekspertyzy weryfikujemy autentyczność pisma ręcznego, rozpoznajemy fałszerstwa, a następnie w ramach zlecenia wykonujemy pisemną opinię.

Niezależnie od tego czy jest to anonimowa notatka, czy sporny podpis, dokumenty są kluczowym aspektem świata, w którym żyjemy. Kiedy coś w dokumencie pojawia się pod znakiem zapytania, nasza wiedza dociera do sedna sprawy.

Nasi eksperci w sposób precyzyjny analizują dokumenty biorąc pod uwagę wszystkie najistotniejsze elementy, aby móc stwierdzić ich autentyczność bądź fałszerstwo.

Grafolodzy kryminalistyczni badają wszelkiego rodzaju teksty w postaci pisma ręcznego, tj.: testamenty holograficzne i notarialne, anonimy, pełnobrzmiące podpisy, parafy, fałszerstwa (przerobienia lub podrobienia) kwot na wszelkiego rodzaju umowach kupna/sprzedaży itp.

Aby dokonać prawidłowej ekspertyzy, grafolodzy kryminalistyczni biorą pod uwagę wiele czynników, m.in. ogólną charakterystykę pisma, wielkość liter, budowę znaków, umiejscowienie, pochylenie, kształt, nacisk, odległości między literami, wyrazami i wierszami. Natomiast techniczne badanie dokumentów polega na ekspertyzie wszelkiego rodzaju dokumentów publicznych, takich jak: paszporty, dowody osobiste, prawa jazdy, karty pobytu, legitymacje służbowe, legitymacje studenckie, książeczki żeglarskie, przepustki, akty (urodzenia, małżeństwa). Weryfikacja dokumentów przeprowadzona przez eksperta jest wykonywana w sposób precyzyjny, ponieważ bierze on pod uwagę wszystkie najistotniejsze elementy, aby móc potwierdzić autentyczność lub stwierdzić przestępstwo w postaci fałszerstwa dokumentu. W skład tychże elementów wchodzą: znaki wodne, rodzaje druków, techniki druków, mikrodruki, nanodruki.

Grafologia klasyczna

Badanie grafologiczne
Grafologia, znana też jako psychologiczna analiza pisma, bada związki między charakterem pisma a osobowością jego autora.
Badanie autentyczności testamentu
Badanie zawiera w sobie niezbędną analizę zarówno samego dokumentu, jak i podpisu na nim złożonego.
Porównanie pisma
Jest to usługa weryfikacji autentyczności oraz pochodzenia badanego pisma ręcznego, czyli sprawdzenie czy dany podpis jest autentyczny.

Grafologia w biznesie

Badanie autentyczności dokumentów
W audycie zawiera się cały zakres badań nad dokumentami zmierzający do potwierdzenia autentyczności dokumentów oraz pisma ręcznego.
Ekspertyza dokumentów publicznych, banknotów i kart bankomatowych
Dokument publiczny, banknoty oraz karty bankomatowe łączą zabezpieczenia przed fałszerstwem.
Badanie pieczątek, pieczęci, stempli oraz faksymili
W ramach naszych usług badamy pochodzenie i autentyczność danej pieczątki na danym dokumencie i weryfikujemy czy została legalnie podbita przez odpowiednią instytucję, firmę itp.

Grafologia specjalistyczna

Lingwistyczno-kryminalistyczna ekspertyza dokumentów
Ten dział kryminalistyki zajmuje się przyporządkowaniem m.in. stylu, merytoryki, gramatyki i interpunkcji do osoby, która napisała badany tekst.
Ekspertyza odręcznego podpisu elektronicznego
Dzięki rozwojowi technologii stopniowo odchodzi się od podpisywania dokumentów długopisem czy piórem. Pomimo to możliwa jest analiza podpisu elektronicznego.
Badanie kopii dokumentu
Kopia oryginału dokumentu również może być brana pod uwagę w sprawach procesowych. Brak oryginału materiału dowodowego a posiadanie wyłącznie kopii, to spore wyzwanie dla każdego laboratorium lub biegłego sądowego.

Opinia grafologiczna w sądzie

Kontropinia - powtórna ekpertyza
Opinie sądowe nie zawsze są trafne i czasami można, a nawet wskazanym jest pozyskać opinię innego biegłego eksperta.

Dokument z punktu widzenia naukowego

Jak podaje definicja internetowa encyklopedii PWN: dokument, to każdy przedmiot materialny będący świadectwem jakiegoś faktu, zjawiska lub myśli ludzkiej. Czytając dalej rozróżnia się więc dokumenty:

– piśmiennicze (np. książki, czasopisma),
– niepiśmiennicze (np. plany, dokumentację projektowo-techniczną),
– wizualne, oglądowe (np. publikacje drukowane, rękopisy, fotografie, dzieła sztuki),
– audialne, słuchowe (np. płyty gramofonowe, kompaktowe, taśmy magnetofonowe),
– audiowizualne, słuchowo-oglądowe (np. filmy),
– nośniki komputerowe (np. dyskietki, dyski twarde).

Z punktu widzenia prawnego

Kodeks Karny inaczej definiuje dokument – zgodnie z art. 115 § 14 jest to każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który, ze względu na zawartą w nim treść, stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

Badanie pisma ręcznego, to czynność bardzo interdyscyplinarna, ponieważ łączy takie aspekty, jak: 

 • grafometrię (pomiary znaków), 
 • pismoznawstwo (znajomość metodologii badań), 
 • kryminalistykę (umiejętność wskazania cech sfałszowanego pisma), 
 • psychologię (rozumienie wpływu emocji na funkcjonowanie organizmu), 
 • medycynę (wiedza o wpływie chorób na pracę mózgu).

Kryminalistyczne badanie dokumentów

Jest to dziedzina zajmująca się badaniem pisma ręcznego oraz badaniem dokumentów publicznych. Cały proces badań dokumentów nazywany jest ekspertyzą dokumentów. Podczas ekspertyzy weryfikujemy autentyczność dokumentów pisma ręcznego, rozpoznajemy fałszerstwa, a następnie w ramach zlecenia opiniujemy przedmiotowe dokumenty.

Gdzie można skorzystać z usług grafologa?
Nasi eksperci realizują zlecenia klientów z całej Polski.
Zestaw do przesyłania dokumentów
Zarówno oryginalny dokument jak i materiał porównawczy powinny być prawidłowo zabezpieczone. Zamów dedykowany zestaw ułatwiający przesłanie dokumentów.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, których nie wyjaśniła strona internetowa, zachęcamy do kontaktowania się z Centrum Dowodowym mailowo bądź telefonicznie. Nasi pracownicy pomogą Państwu telefonicznie w godzinach 09:00 - 17:00.

FAQ

Czym jest badanie grafologiczne?

 • Jest to badanie, którego celem jest ustalenie autentyczności pisma lub ustalenia tożsamości autora tekstu.

Co wchodzi w skład ekspertyzy grafologicznej?

 • W skład ekspertyzy grafologicznej wchodzi weryfikacja autentyczności pisma ręcznego, rozpoznanie ewentualnego fałszerstwa i sporządzenie opinii na temat badanego tekstu.

Jakiego rodzaju teksty mogą być poddane ekspertyzie grafologicznej?

 • Ekspertyzie grafologicznej może zostać poddany każdego rodzaju tekst w postaci pisma ręcznego. Najczęściej badane przez grafologów są: testamenty holograficzne oraz notarialne, anonimy i podpisy oraz wszelkiego rodzaju dokumenty, na których znajduje się pismo ręczne. Przedmiotem badań eksperckich są również: przerobienia lub podrobienia paraf, kwot, tekstu mającego znaczenie prawne, np. na wszelkiego rodzaju dokumentach, oświadczeniach, wekslach itp. Dodatkowo grafolog korzystając z zaawansowanych technik może badać dokumenty urzędowe (publiczne) oraz wszelkie dokumenty drukowane.

Na czym polega techniczne badanie dokumentów?

 • Grafolog dokonuje ekspertyzy wszelkiego rodzaju dokumentów, w tym urzędowych, jak paszporty, dowody osobiste, prawa jazdy, karty pobytu, patenty, legitymacje, przepustki i akty stanu cywilnego. Grafolog dokonuje również ekspertyzy dokumentów prywatnych, jak np. umowy, oświadczenia itp.

Czy można dokonać anonimowej analizy dokumentów?

 • Tak. Centrum Dowodowe dba o ochronę interesów klienta między innymi poprzez zachowanie dyskrecji, co ułatwiają np. paczkomaty.

Czy analiza grafologiczna może stanowić dowód w sądzie?

 • Tak. Analiza dokonana przez certyfikowane laboratorium gwarantuje rzetelne wykonanie i będzie stanowić wiarygodny dowód w sądzie.

W jakiego rodzaju sprawach sądowych możemy korzystać z analizy grafologicznej i technik badania dokumentów?

 • Analizę grafologiczną i techniki badań dokumentów można wykorzystywać w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych. Sprawy karne to wszelkiego rodzaju sprawy z zakresu fałszerstwa tj. fałszerstwa dokumentów bądź posługiwania się podrobionym dokumentem. W sprawach cywilnych analiza grafologiczna wykorzystywana jest np. przy sprawach spadkowych, umożliwiając potwierdzenie lub podważenie autentyczności dokumentów, a także w we wszelkich sprawach, gdzie konieczne jest potwierdzenie ważności oświadczeń woli, podpisów na dokumentach, wekslach itp. 

Czy z pisma ręcznego można wywnioskować cechy charakteru badanej osoby?

 • Tak. Analizą cech osoby ludzkiej na podstawie próbek pisma zajmuje się grafologia psychologiczna. Jest to gałąź grafologii kryminalistycznej. Dzięki takiemu badaniu możliwe jest określenie kim może być sprawca, np. anonimu, a następnie w toku dalszego postępowania dokonanie analizy porównawczej próbek pisma i ustalenie sprawstwa.

Czy dzięki analizie można sprawdzić autentyczność banknotów i dokumentów tożsamości?

 • Tak. Fałszowanie dokumentów i banknotów może dokonywać się przez podrobienie bądź przerobienie. W wielu przypadkach nawet osoby zajmujące się zawodowo sprawdzaniem dokumentów mogą mieć problem ze stwierdzeniem fałszerstwa w przypadku dobrze zrobionych podróbek. Dopiero analiza w eksperckim ośrodku jest w stanie wychwycić niuanse świadczące o nieautentyczności dokumentu. Takie usługi również znajdują się w zakresie analiz Centrum Dowodowego.

Co zrobić w przypadku, gdy mamy do czynienia z dokumentem, którego autentyczność budzi naszą wątpliwość?

 • Przede wszystkim należy zachować spokój i skontaktować się ze specjalistą. Zapraszamy do kontaktu z grafologami Centrum Dowodowego za pomocą numeru telefonicznego: +48 730 902 525 lub drogą mailową: kontakt@centrumdowodowe.pl. Omówimy wszelkie kwestie związane z usługą i zleceniem. Gwarantujemy dyskrecję i rzetelne wsparcie.

Czy badanie grafologiczne jest drogie?

 • Wstępną wysokość kosztów ekspertyzy podamy podczas wyceny zlecenia. Wszystko zależy od zakresu badania, materiału, materiału porównawczego i ilości koniecznych badań dodatkowych.

Jak długo trwa sprawdzenie i opiniowanie?

 • Czas realizacji wynosi zwykle do 14 dni roboczych od otrzymania obiektu badań do zwrotu dowodów ze sporządzeniem opinii / sprawozdania, natomiast wstępną opinię ustną otrzymuje się w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania materiałów. Zlecenia bardziej złożone mogą wymagać dodatkowego czasu.

Czy można badać kserokopie dokumentów?

 • Tak. Jednak do badań w celach procesowych oryginały dokumentów są niemal niezbędne. Bez nich nie jest możliwe uzyskanie 100% pewnej oceny badanego dokumentu.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, których nie wyjaśniła strona internetowa, zachęcamy do kontaktowania się z Centrum Dowodowym mailowo bądź telefonicznie. Nasi pracownicy pomogą Państwu telefonicznie w godzinach 09:00 - 17:00.