Badanie autentyczności testamentu


Badanie autentyczności testamentu

Testament, z łaciny testamentum [sporządzone przy świadkach] i testis [świadek], znany jako ostatnia wola zmarłego jest rozrządzeniem własnym majątkiem na wypadek śmierci. W Polsce kwestie związane ze sporządzaniem testamentów reguluje przede wszystkim kodeks cywilny.

Najpopularniejszą formą sporządzenia testamentu jest jego samodzielne spisanie. Testament własnoręczny (holograficzny) podpisany i opatrzony datą jest ważny.
Wszelkie próby spisania go maszynowo uczynią testament nieważnym. Brak daty może powodować wątpliwości co do zdolności testatora i wzajemnej zależności kilku testamentów jeśli zostaną one wykazane po śmierci testatora.

Kolejnym popularną formą testamentu jest ten sporządzony notarialnie. Warto jednak zaznaczyć, że choć notariusz cieszy się powszechnym szacunkiem i zaufaniem społecznym, to testament, który sporządza się przy notariuszu nie jest bardziej czy mniej ważnym dokumentem od testamentu holograficznego.

Wykrycie fałszerstwa w testamencie

Grafologia i nowoczesna technologia pomagają w wykrywaniu fałszerstwa w dokumencie. Może to być na przykład nakreślony przez inną osobę podpis, dodanie nie przez testatora treści w testamencie lub dokument, który w całości jest falsyfikatem. Dzięki analizie nasi specjaliści potrafią ocenić czy analizowany dokument, częściowa jego treść lub podpis, którym jest opatrzony jest fałszywy.

W skład badania wchodzi:
– badanie autentyczności dokumentu,
– badanie pod kątem fałszerstwa (czy osoba trzecia nie nakreśliła testamentu),
– szczegółowa analiza treści, liter, łączeń wiązań znaków diakrytycznych itd.,
– analiza oryginalnego dokumentu z pobranym materiałem porównawczym,
– analiza oryginalnego podpisu z pobranym materiałem porównawczym,
– utworzenie sprawozdania.

1. Analiza
Prześlij do nas formularz oraz kopie dokumentu. Nasi specjaliści oszacują niezbędną ilość prac i wycenią usługę.
2. Realizacja
Dokonaj płatności i wyślij oryginały dokumentów na adres Centrum Dowodowego. Niezwłocznie przystąpimy do prac i przygotowania raportu z analizy.
3. Odbierz raport
Rozumiejąc delikatną naturę wielu kierowanych do nas spraw. Raport może zostać przekazy dyskretnie, na przykład nadany do paczkomatu lub na inny wskazany przy zamówieniu adres.

Ekspertyzy grafologiczne

Podczas weryfikacji dokumentów pojawiają się u państwa pytania, my natomiast mamy odpowiedzi. Centrum Dowodowe wykracza poza samą analizę pisma ręcznego i podpisów; mamy doświadczenie oraz fachową wiedzę, aby przeprowadzić ekspertyzę tak, aby został zbadany każdy aspekt dostarczonego do nas dokumentu.

W ramach badań eksperckich jest wykonywany szereg czynności badawczych z zachowaniem rzetelności, sumienności oraz pełnego profesjonalizmu. Do tego są wykorzystywane poparte naukowo metody badawcze. Przy tak skonsolidowanym działaniu podczas ekspertyzy powstaje opinia wraz z materiałem poglądowym z przebiegu badań.

Podczas badań dokumentów wykorzystywane są wysokiej klasy urządzenia do badań dokumentów. Uczestniczymy aktywnie w rozprawach dotyczących przedmiotowych opinii. Posiadamy również jednego z najlepszych analityków w sprawdzaniu dokumentów pod względem fałszerstw pisma ręcznego.

Badanie Autentyczności Testamentu + Podpis w materiale porównawczym
Oryginał testamentu oraz do pięciu podpisów w materiale porównawczym
Badanie Autentyczności Testamentu + Tekst w materiale porównawczym
Oryginał testamentu oraz do pięciu stron tekstu w materiale porównawczym
Badanie Autentyczności Testamentu + Podpis oraz tekst w materiale porównawczym
Oryginał testamentu oraz do pięciu podpisów, oraz pięć stron tekstu
Badanie Autentyczności Testamentu - Pełna opinia do celów procesowych
Sporządzenie pełnej opinii z przeprowadzonych badań do celów procesowych

Badanie autentyczności testamentu

W ramach badania testament zostanie przebadany pod kątem możliwego oszustwa. Cel badania może być wyłącznie informacyjny, przeznaczony do celów prywatnych. Różnica dotyczy badania do celów sądowych. W uzasadnionych przypadkach celem badania może być zarówno potwierdzenie charakterystycznych cech dokumentu jak i wykluczenie, że dana osoba brała udział w jego nakreśleniu.

Trudnością w stwierdzeniu czy dany oryginalny dokument nie ma znamion fałszerstwa jest dostępność miarodajnego materiału porównawczego.

Co może być materiałem porównawczym?

Materiałem porównawczym mogą być:

– pamiętniki,
– notatki odręczne,
– listy,
– umowy zawierające podpis lub parafę,
– inny testament,
– podpisane faktury,
– podpis na dokumentach/ kartach,
– oraz wszystkie dokumenty pisane i podpisane przez testatora.

Najbardziej miarodajnym materiałem porównawczym zazwyczaj są podpisy. W przypadku gdy istnieje niewiele materiałów mogących być wartościowe przy badaniu autentyczności zachęcamy do przeszukania dodatkowych miejsc gdzie testator złożył swój podpis.

Takie miejsca to : Prokuratury, Policja, ZUS, Urzędy Miasta i Gminy, Zakłady pracy, US i UKS, Sądy, ZOZ, PUP, MOPS, itp.

W drodze do uzyskania wiarygodnego materiału porównawczego zachęcamy do uwzględnienia podpisów i treści które podczas swojego składania zostały zweryfikowane. Dla przykładu dokumenty, które były składane w obecności notariusza są wiarygodnym źródłem by być materiałem porównawczym.

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości których nie wyjaśniła strona internetowa, zachęcamy do kontaktowania się z Centrum Dowodowym mailowo bądź telefonicznie. Nasi pracownicy pomogą Państwu telefonicznie w godzinach 09:00 - 17:00.

FAQ

Czym jest badanie grafologiczne?

 • Jest to badanie, którego celem jest ustalenie autentyczności pisma lub ustalenia tożsamości autora tekstu.

Co wchodzi w skład ekspertyzy grafologicznej?

 • W skład ekspertyzy grafologicznej wchodzi weryfikacja autentyczności pisma ręcznego, rozpoznanie ewentualnego fałszerstwa i sporządzenie opinii na temat badanego tekstu.

Jakiego rodzaju teksty mogą być poddane ekspertyzie grafologicznej?

 • Ekspertyzie grafologicznej może zostać poddany każdego rodzaju tekst w postaci pisma ręcznego. Najczęściej badane przez grafologów są: testamenty holograficzne oraz notarialne, anonimy i podpisy oraz wszelkiego rodzaju dokumenty na których znajduje się pismo ręczne. Przedmiotem badań eksperckich są również: przerobienia lub podrobienia paraf, kwot, tekstu mającego znaczenie prawne np. na wszelkiego rodzaju dokumentach, oświadczeniach, wekslach itp. Dodatkowo grafolog korzystając z zaawansowanych technik może badać dokumenty urzędowe (publiczne) oraz wszelkie dokumenty drukowane.

Na czym polega techniczne badanie dokumentów?

 • Grafolog dokonuje ekspertyzy wszelkiego rodzaju dokumentów, w tym urzędowych, jak paszporty, dowody osobiste, prawa jazdy, karty pobytu, patenty, legitymacje, przepustki i akty stanu cywilnego. Grafolog dokonuje również ekspertyzy dokumentów prywatnych, jak np. umowy, oświadczenia itp.

Czy można dokonać anonimowej analizy dokumentów?

 • Tak. Centrum Dowodowe dba o ochronę interesów klienta między innymi poprzez zachowanie dyskrecji, co ułatwiają np. paczkomaty.

Czy analiza grafologiczna może stanowić dowód w sądzie?

 • Tak. Analiza dokonana przez certyfikowane laboratorium gwarantuje rzetelne wykonanie i będzie stanowić wiarygodny dowód w sądzie.

W jakiego rodzaju sprawach sądowych możemy korzystać z analizy grafologicznej i technik badania dokumentów?

 • Analizę grafologiczną i techniki badań dokumentów można wykorzystywać w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych. Sprawy karne to wszelkiego rodzaju sprawy z zakresu fałszerstwa tj. fałszerstwa dokumentów, bądź posługiwania się podrobionym dokumentem. W sprawach cywilnych analiza grafologiczna wykorzystywana jest np. przy sprawach spadkowych, umożliwiając potwierdzenie lub podważenie autentyczności dokumentów, a także we wszelkich sprawach, gdzie konieczne jest potwierdzenie ważności oświadczeń woli, podpisów na dokumentach, wekslach itp.

Czy z pisma ręcznego można wywnioskować cechy charakteru badanej osoby?

 • Tak. Analizą cech osoby ludzkiej na podstawie próbek pisma zajmuje się grafologia psychologiczna. Jest to gałąź grafologii kryminalistycznej. Dzięki takiemu badaniu możliwe jest określenie kim może być sprawca np. anonimu, a następnie w toku dalszego postępowania dokonać analizy porównawczej próbek pisma i ustalić sprawstwo.

Czy dzięki analizie można sprawdzić autentyczność banknotów i dokumentów tożsamości?

 • Tak. Fałszowanie dokumentów i banknotów może dokonywać się przez podrobienie, bądź przerobienie. W wielu przypadkach nawet osoby zajmujące się zawodowo sprawdzaniem dokumentów mogą mieć problem ze stwierdzeniem fałszerstwa w przypadku dobrze zrobionych podróbek. Dopiero analiza w eksperckim ośrodku jest w stanie wychwycić niuanse świadczące o nieautentyczności dokumentu. Takie usługi również znajdują się w zakresie analiz Centrum Dowodowego.

Co zrobić w przypadku, gdy mamy do czynienia z dokumentem, którego autentyczność budzi naszą wątpliwość?

 • Przede wszystkim należy zachować spokój i skontaktować się ze specjalistą. Zapraszamy do kontaktu z grafologami Centrum Dowodowego za pomocą numeru telefonicznego: +48 730 902 525 lub drogą mailową: kontakt@centrumdowodowe.pl. Omówimy wszelkie kwestie związane z usługą i zleceniem. Gwarantujemy dyskrecję i rzetelne wsparcie.

Czy badanie grafologiczne jest drogie?

 • Wstępną wysokość kosztów ekspertyzy podamy podczas wyceny zlecenia. Wszystko zależy od zakresu badania, materiału, materiału porównawczego i ilości koniecznych badań dodatkowych.

Jak długo trwa sprawdzenie i opiniowanie?

 • Czas realizacji wynosi zwykle do 14 dni roboczych od otrzymania obiektu badań do zwrotu dowodów ze sporządzeniem opinii / sprawozdania, natomiast wstępną opinię ustną otrzymuje się w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania materiałów. Zlecenia bardziej złożone mogą wymagać dodatkowego czasu.

Czy można badać kserokopie dokumentów?

 • Tak, jednak do badań w celach procesowych oryginały dokumentów są niemal niezbędne. Bez nich nie jest możliwe uzyskanie 100% pewnej oceny badanego dokumentu.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości których nie wyjaśniła strona internetowa, zachęcamy do kontaktowania się z Centrum Dowodowym mailowo bądź telefonicznie. Nasi pracownicy pomogą Państwu telefonicznie w godzinach 09:00 - 17:00.