Badanie kopii dokumentu


Dokumenty kopiowane i wydruki

Kopia oryginału dokumentu również może być brana pod uwagę w sprawach procesowych. Brak oryginału materiału dowodowego, a posiadanie wyłącznie kopii to spore wyzwanie dla każdego laboratorium lub biegłego sądowego. Wielu biegłych nie podejmuje się badań kserokopii, jednak Centrum Dowodowe świadczy usługi w tym zakresie.

 

W zależności od preferencji klienta zakończenie badań odbywa się:

– na zasadzie oceny słownej,

– poprzez sporządzenie krótkiego sprawozdania,

– poprzez sporządzenie ekspertyzy prywatnej,

– sporządzenie pełnej procesowej opinii (+ uczestnictwo na przesłuchaniach sądowych).

W celach procesowych standardem jest wykonywanie badań pismoznawczych na oryginałach dokumentów. Materiały w formie oryginałów stanowią największą wartość dowodową. Zdarzają się natomiast sytuacje, gdy oryginalne dokumenty już nie istnieją – zostały zniszczone lub zgubione. Publiczne Laboratoria Kryminalistyczne przeważnie nie podejmują się badań kserokopii dokumentów, co na etapie postępowania przygotowawczego może spowodować umorzenie sprawy.

Literatura naukowa wskazuje, iż główną trudnością podczas badań kserokopii pod względem cech pismoznawczych to brak cech motorycznych dokumentu w formie nacisku środka kryjącego (długopisu, żelopisu czy pióra).

Za badaniem kopii przemawia również fakt, iż niskiej jakości kopie można łatwo zidentyfikować. Kopie wysokiej jakości, które oddają wiernie cechy oryginału, można sukcesywnie identyfikować. Nasi eksperci samodzielnie muszą ocenić, czy dana kopia nadaje się do badania i ile informacji ze sobą niesie. Nierzadko grafolodzy podejmują się badań na dokumentach zniszczonych, lecz jest to zależne od wiedzy i umiejętności danego analityka. 

Centrum Dowodowe wychodzi z założenia, że wobec kserokopii, w przypadku braku oryginalnych dokumentów, badania powinny być szczególnie skrupulatne. Opinia wystawiona na podstawie badań kopii nie ma takiej samej wagi jak przy badaniach oryginału, ale wciąż będzie stanowiła wartość w sprawach karnych, cywilnych lub pozasądowych. Niniejszy dział zajmuje się także samymi wydrukami. Badamy źródło dokumentu na podstawie dostępnych informacji. Przykładem takiego dokumentu może być Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, nadawane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Cudzoziemcy podczas przekraczania granicy, aby potwierdzić swój celu wjazdu do Polski, a zarazem Unii Europejskiej przedstawiają Straży Granicznej właśnie taki dokument. Oświadczenie to jest notorycznie fałszowane. Pomimo, iż jest to dokument ważny z punktu widzenia obronności kraju, nie jest odpowiednio zabezpieczony. Nasi eksperci posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w weryfikacji autentyczności dokumentów, płynące również z badań dokumentów wręczanych Straży Granicznej.

Zamów badanie kopii dokumentów
Analiza autentyczności do pięciu dokumentów - raport skrócony.
Zamów badanie kopii dokumentów - Pełny raport
Analiza autentyczności do pięciu dokumentów przeprowadzona w pełnym raporcie grafologicznym.

Dobierz pakiet dodatkowych pięciu dokumentów do analizy

Dodatkowe dokumenty do analizy - Raport skrócony
Dodatkowe 5 dokumentów do istniejącego już zamówienia.
Dodatkowe dokumenty do analizy - Raport pełny
Dodatkowe 5 dokumentów do istniejącego już zamówienia.
Zestaw do przesyłania dokumentów
Zarówno oryginalny dokument jak i materiał porównawczy powinny być prawidłowo zabezpieczone. Zamów dedykowany zestaw ułatwiający przesłanie dokumentów.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości których nie wyjaśniła strona internetowa, zachęcamy do kontaktowania się z Centrum Dowodowym mailowo bądź telefonicznie. Nasi pracownicy pomogą Państwu telefonicznie w godzinach 09:00 - 17:00.

FAQ

Czym jest badanie grafologiczne?

 • Jest to badanie, którego celem jest ustalenie autentyczności pisma lub ustalenia tożsamości autora tekstu.

Co wchodzi w skład ekspertyzy grafologicznej?

 • W skład ekspertyzy grafologicznej wchodzi weryfikacja autentyczności pisma ręcznego, rozpoznanie ewentualnego fałszerstwa i sporządzenie opinii na temat badanego tekstu.

Jakiego rodzaju teksty mogą być poddane ekspertyzie grafologicznej?

 • Ekspertyzie grafologicznej może zostać poddany każdego rodzaju tekst w postaci pisma ręcznego. Najczęściej badane przez grafologów są: testamenty holograficzne oraz notarialne, anonimy i podpisy oraz wszelkiego rodzaju dokumenty na których znajduje się pismo ręczne. Przedmiotem badań eksperckich są również: przerobienia lub podrobienia paraf, kwot, tekstu mającego znaczenie prawne np. na wszelkiego rodzaju dokumentach, oświadczeniach, wekslach itp. Dodatkowo grafolog korzystając z zaawansowanych technik może badać dokumenty urzędowe (publiczne) oraz wszelkie dokumenty drukowane.

Na czym polega techniczne badanie dokumentów?

 • Grafolog dokonuje ekspertyzy wszelkiego rodzaju dokumentów, w tym urzędowych, jak paszporty, dowody osobiste, prawa jazdy, karty pobytu, patenty, legitymacje, przepustki i akty stanu cywilnego. Grafolog dokonuje również ekspertyzy dokumentów prywatnych, jak np. umowy, oświadczenia itp.

Czy można dokonać anonimowej analizy dokumentów?

 • Tak. Centrum Dowodowe dba o ochronę interesów klienta między innymi poprzez zachowanie dyskrecji, co ułatwiają np. paczkomaty.

Czy analiza grafologiczna może stanowić dowód w sądzie?

 • Tak. Analiza dokonana przez certyfikowane laboratorium gwarantuje rzetelne wykonanie i będzie stanowić wiarygodny dowód w sądzie.

W jakiego rodzaju sprawach sądowych możemy korzystać z analizy grafologicznej i technik badania dokumentów?

 • Analizę grafologiczną i techniki badań dokumentów można wykorzystywać w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych. Sprawy karne to wszelkiego rodzaju sprawy z zakresu fałszerstwa tj. fałszerstwa dokumentów, bądź posługiwania się podrobionym dokumentem. W sprawach cywilnych analiza grafologiczna wykorzystywana jest np. przy sprawach spadkowych, umożliwiając potwierdzenie lub podważenie autentyczności dokumentów, a także w we wszelkich sprawach, gdzie konieczne jest potwierdzenie ważności oświadczeń woli, podpisów na dokumentach, wekslach itp.

Czy z pisma ręcznego można wywnioskować cechy charakteru badanej osoby?

 • Tak. Analizą cech osoby ludzkiej na podstawie próbek pisma zajmuje się grafologia psychologiczna. Jest to gałąź grafologii kryminalistycznej. Dzięki takiemu badaniu możliwe jest określenie kim może być sprawca np. anonimu, a następnie w toku dalszego postępowania dokonać analizy porównawczej próbek pisma i ustalić sprawstwo.

Czy dzięki analizie można sprawdzić autentyczność banknotów i dokumentów tożsamości?

 • Tak. Fałszowanie dokumentów i banknotów może dokonywać się przez podrobienie, bądź przerobienie. W wielu przypadkach nawet osoby zajmujące się zawodowo sprawdzaniem dokumentów mogą mieć problem ze stwierdzeniem fałszerstwa w przypadku dobrze zrobionych podróbek. Dopiero analiza w eksperckim ośrodku jest w stanie wychwycić niuanse świadczące o nieautentyczności dokumentu. Takie usługi również znajdują się w zakresie analiz Centrum Dowodowego.

Co zrobić w przypadku, gdy mamy do czynienia z dokumentem, którego autentyczność budzi naszą wątpliwość?

 • Przede wszystkim należy zachować spokój i skontaktować się ze specjalistą. Zapraszamy do kontaktu z grafologami Centrum Dowodowego za pomocą numeru telefonicznego: +48 730 902 525 lub drogą mailową: kontakt@centrumdowodowe.pl. Omówimy wszelkie kwestie związane z usługą i zleceniem. Gwarantujemy dyskrecję i rzetelne wsparcie.

Czy badanie grafologiczne jest drogie?

 • Wstępną wysokość kosztów ekspertyzy podamy podczas wyceny zlecenia. Wszystko zależy od zakresu badania, materiału, materiału porównawczego i ilości koniecznych badań dodatkowych.

Jak długo trwa sprawdzenie i opiniowanie?

 • Czas realizacji wynosi zwykle do 14 dni roboczych od otrzymania obiektu badań do zwrotu dowodów ze sporządzeniem opinii / sprawozdania, natomiast wstępną opinię ustną otrzymuje się w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania materiałów. Zlecenia bardziej złożone mogą wymagać dodatkowego czasu.

Czy można badać kserokopie dokumentów?

 • Tak. Jednak do badań w celach procesowych oryginały dokumentów są niemal niezbędne. Bez nich nie jest możliwe uzyskanie 100% pewnej oceny badanego dokumentu.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości których nie wyjaśniła strona internetowa, zachęcamy do kontaktowania się z Centrum Dowodowym mailowo bądź telefonicznie. Nasi pracownicy pomogą Państwu telefonicznie w godzinach 09:00 - 17:00.