Lingwistyczno-kryminalistyczna ekspertyza dokumentów


Ekspertyza dokumentu pod kątem lingwistyki kryminalistycznej

Ten dział kryminalistyki zajmuje się przyporządkowaniem m.in. stylu, merytoryki, gramatyki i interpunkcji do osoby, która napisała badany tekst. Stosowany jest w przypadku kwestionowania pisma ręcznego o dłuższej treści. Analizowany dokument jest oryginalnym tworem autora. Nie badamy tekstów dyktowanych ani odpisywanych.

Analizie poddana jest myśl ludzka z materiału dowodowego oraz materiału porównawczego. Ekspertyza kryminalistyczna jest poszukiwaniem autora kwestionowanego tekstu oraz jego interpretacją. Co do zasady lingwistyczne sprawozdania i opinie opracowywane są na zlecenie sądów i prokuratury, choć mogą być też pomocne z perspektywy obrony.

Jeżeli chodzi o dłuższe teksty, zaraz za ekspertyzą pisma ręcznego powinna iść w parze ekspertyza lingwistyczno-kryminalistyczna. Tego typu badanie ma zastosowanie przy sprawach, gdzie pismo ręczne nie stanowi materiału dowodowego, a mamy do czynienia z dokumentami drukowanymi. Badanie lingwistyczno-kryminalistyczne skupia się między innymi na: 

 • elementach formalno- treściowych,
 • stylistyce pisma ręcznego,
 • sposób formułowania wypowiedzi,
 • dobór słów. 

Wszystkie wymienione wyżej cechy to właśnie myśl ludzka, która powinna być traktowana jako indywidualny wytwór psychofizyczny człowieka, natomiast pismo ręczne jest kodem tejże.

W Polsce obowiązują dwa języki urzędowe: polski i kaszubski. Ponadto w naszym kraju używane są dialekty: mazowiecki, małopolski, wielkopolski, śląski oraz mieszane na wschodzie kraju i tzw. nowe dialekty mieszane na zachodzie i północy. Do tego trzeba brać pod uwagę cudzoziemców, którzy mają naleciałości ze swoich rodzimych języków. Kwestie językowe będą również brane pod uwagę

W zależności od preferencji klienta zakończenie badań odbywa się:

– na zasadzie oceny słownej,

– poprzez sporządzenie krótkiego sprawozdania,

– poprzez sporządzenie ekspertyzy prywatnej,

– sporządzenie pełnej procesowej opinii (+ uczestnictwo na przesłuchaniach sądowych).

Następny krok
Skontaktuj się z nami w sprawie indywidualnej wyceny usługi.

FAQ

Czym jest badanie grafologiczne?

 • Jest to badanie, którego celem jest ustalenie autentyczności pisma lub ustalenia tożsamości autora tekstu.

Co wchodzi w skład ekspertyzy grafologicznej?

 • W skład ekspertyzy grafologicznej wchodzi weryfikacja autentyczności pisma ręcznego, rozpoznanie ewentualnego fałszerstwa i sporządzenie opinii na temat badanego tekstu.

Jakiego rodzaju teksty mogą być poddane ekspertyzie grafologicznej?

 • Ekspertyzie grafologicznej może zostać poddany każdego rodzaju tekst w postaci pisma ręcznego. Najczęściej badane przez grafologów są: testamenty holograficzne oraz notarialne, anonimy i podpisy oraz wszelkiego rodzaju dokumenty na których znajduje się pismo ręczne. Przedmiotem badań eksperckich są również: przerobienia lub podrobienia paraf, kwot, tekstu mającego znaczenie prawne np. na wszelkiego rodzaju dokumentach, oświadczeniach, wekslach itp. Dodatkowo grafolog korzystając z zaawansowanych technik może badać dokumenty urzędowe (publiczne) oraz wszelkie dokumenty drukowane.

Na czym polega techniczne badanie dokumentów?

 • Grafolog dokonuje ekspertyzy wszelkiego rodzaju dokumentów, w tym urzędowych, jak paszporty, dowody osobiste, prawa jazdy, karty pobytu, patenty, legitymacje, przepustki i akty stanu cywilnego. Grafolog dokonuje również ekspertyzy dokumentów prywatnych, jak np. umowy, oświadczenia itp.

Czy można dokonać anonimowej analizy dokumentów?

 • Tak. Centrum Dowodowe dba o ochronę interesów klienta między innymi poprzez zachowanie dyskrecji, co ułatwiają np. paczkomaty.

Czy analiza grafologiczna może stanowić dowód w sądzie?

 • Tak. Analiza dokonana przez certyfikowane laboratorium gwarantuje rzetelne wykonanie i będzie stanowić wiarygodny dowód w sądzie.

W jakiego rodzaju sprawach sądowych możemy korzystać z analizy grafologicznej i technik badania dokumentów?

 • Analizę grafologiczną i techniki badań dokumentów można wykorzystywać w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych. Sprawy karne to wszelkiego rodzaju sprawy z zakresu fałszerstwa tj. fałszerstwa dokumentów, bądź posługiwania się podrobionym dokumentem. W sprawach cywilnych analiza grafologiczna wykorzystywana jest np. przy sprawach spadkowych, umożliwiając potwierdzenie lub podważenie autentyczności dokumentów, a także w we wszelkich sprawach, gdzie konieczne jest potwierdzenie ważności oświadczeń woli, podpisów na dokumentach, wekslach itp.

Czy z pisma ręcznego można wywnioskować cechy charakteru badanej osoby?

 • Tak. Analizą cech osoby ludzkiej na podstawie próbek pisma zajmuje się grafologia psychologiczna. Jest to gałąź grafologii kryminalistycznej. Dzięki takiemu badaniu możliwe jest określenie kim może być sprawca np. anonimu, a następnie w toku dalszego postępowania dokonać analizy porównawczej próbek pisma i ustalić sprawstwo.

Czy dzięki analizie można sprawdzić autentyczność banknotów i dokumentów tożsamości?

 • Tak. Fałszowanie dokumentów i banknotów może dokonywać się przez podrobienie, bądź przerobienie. W wielu przypadkach nawet osoby zajmujące się zawodowo sprawdzaniem dokumentów mogą mieć problem ze stwierdzeniem fałszerstwa w przypadku dobrze zrobionych podróbek. Dopiero analiza w eksperckim ośrodku jest w stanie wychwycić niuanse świadczące o nieautentyczności dokumentu. Takie usługi również znajdują się w zakresie analiz Centrum Dowodowego.

Co zrobić w przypadku, gdy mamy do czynienia z dokumentem, którego autentyczność budzi naszą wątpliwość?

 • Przede wszystkim należy zachować spokój i skontaktować się ze specjalistą. Zapraszamy do kontaktu z grafologami Centrum Dowodowego za pomocą numeru telefonicznego: +48 730 902 525 lub drogą mailową: kontakt@centrumdowodowe.pl. Omówimy wszelkie kwestie związane z usługą i zleceniem. Gwarantujemy dyskrecję i rzetelne wsparcie.

Czy badanie grafologiczne jest drogie?

 • Wstępną wysokość kosztów ekspertyzy podamy podczas wyceny zlecenia. Wszystko zależy od zakresu badania, materiału, materiału porównawczego i ilości koniecznych badań dodatkowych.

Jak długo trwa sprawdzenie i opiniowanie?

 • Czas realizacji wynosi zwykle do 14 dni roboczych od otrzymania obiektu badań do zwrotu dowodów ze sporządzeniem opinii / sprawozdania, natomiast wstępną opinię ustną otrzymuje się w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania materiałów. Zlecenia bardziej złożone mogą wymagać dodatkowego czasu.

Czy można badać kserokopie dokumentów?

 • Tak. Jednak do badań w celach procesowych oryginały dokumentów są niemal niezbędne. Bez nich nie jest możliwe uzyskanie 100% pewnej oceny badanego dokumentu.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości których nie wyjaśniła strona internetowa, zachęcamy do kontaktowania się z Centrum Dowodowym mailowo bądź telefonicznie. Nasi pracownicy pomogą Państwu telefonicznie w godzinach 09:00 - 17:00.